புதிய பதிவர்களுக்காக-பதிவுகளின் படங்களுடன் கேட்ஜ்


நமது பதிவுகளின் படங்கள் வெளிவர கீழே கண்ட  எச்டிஎமின் கோடை பாருங்கள்.
<script language="JavaScript">

imgr = new Array();


imgr[0] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[1] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[2] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[3] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";

imgr[4] = "http://i43.tinypic.com/orpg0m.jpg";
showRandomImg = true;

boxwidth = 298;

cellspacing = 8;

borderColor = "#ffffff";

bgTD = "#000000";

thumbwidth = 40;

thumbheight = 40;

fntsize = 12;

acolor = "#666";

aBold = true;

icon = " ";

text = "comments";

showPostDate = false;

summaryPost = 40;

summaryFontsize = 10;

summaryColor = "#666";

icon2 = " ";

numposts = 10;

home_page = "http://XXXXX.blogspot.com/";

</script>

<script src="http://myblogtalk.com/bloggertemplates/js/recentposts_thumbnail.js" type="text/javascript"></script>

 அதில் http://XXXXX.blogspot.com முகவரியை மட்டும் நீக்கிவிட்டு உங்கள் பிளாகின் முகவரியிட்டு சேமித்து செட்டிங்கினுல் செல்லுங்கள்.

Add Gadget-HTML/Javascript தேர்வு செய்துவிட்டு சேமித்து வைத்த  எச்டிஎமின் கோடை பேஸ்டு செய்யுங்கள்.

சேமித்து விட்டு வியு செல்லுங்கள்.

3 Response to புதிய பதிவர்களுக்காக-பதிவுகளின் படங்களுடன் கேட்ஜ்

February 19, 2010 at 9:54 PM

அருமை.நன்றி தலைவா, நமது பக்கத்தில் போட்டு விட்டேன்.

February 20, 2010 at 12:44 AM

பின்னூடம் அளித்ததற்கு நன்றி கிருஷ்னா.

March 4, 2010 at 7:33 AM

இணைத்து விட்டேன் நன்றி

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...