ஒசோனை மீறுமா இந்த பச்சை .

மேலே படர்ந்த மழைத் துளி நாளையும் கிடைக்குமா . என் சந்ததி நாளை பழிக்குமா ?... கார்பன் கருப்பில் இருந்து பச்சையம் தப்புமா ?

No Response to "ஒசோனை மீறுமா இந்த பச்சை ."

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...