இன்று ஒரு எஸ் எம் எஸ்


நண்பர் குமரவேல் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தி
Some of the best music
was composed by
Bethoven...
He was deaf.

Some of the best poetry
about nature was
written bu Milton...
He was Blind.

One of the great leader was
Franklin Roosevelt..,
He served from a wheelChair.

Turn Scars in to Stars
You are born to achieve


No Response to "இன்று ஒரு எஸ் எம் எஸ்"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...