புதியவர்களுக்காக - ஜீமெயில் வடிவமைப்பை மாற்ற

ஜீமெயிலை திறந்து செட்டிங்குக்குள் செல்லுங்கள்- படம் :1

கடைசியாக உள்ள தீமை சொடுக்கி உங்களுக்குப்பிடித்த வடிவமைப்பை சொடுக்குங்கள். படம் :2

அவ்வளுவுதான்... மாறிவிட்டது.


No Response to "புதியவர்களுக்காக - ஜீமெயில் வடிவமைப்பை மாற்ற"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...