பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.கண்ணாடிப் போன்ற தோற்றம், நிழல் தோற்றம் போன்ற படங்களை உருவாக்கப் பார்ப்போம்.

படம்.1. வருக என தட்டச்சு செய்து ஒரு கோப்பை போட்டோசாப்பில் திறந்துள்ளேன்.

படம்.2. டெக்ஸ்ட் என்ற லேயரை காப்பி செய்ய வேண்டும். அதற்கு லேயர் விண்டோவில் உள்ள கீழே மடிந்த தாள் போன்ற ஐக்காணின் மீது இழுத்து போடுங்கள்.

பிறகு டெக்ஸ்ட் காப்பி லேயர் உருவாகிவிட்டது. இதற்கு நாம் தலை கீழ் தோற்றாம் கொடுக்க...

Edit----Transform---Filp Vertical

தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

படம்.3.

காப்பி செய்த லேயர் பழைய லேயரின் மீது தலைகீழ் தோற்றம் உருவாகியுள்ளது. நான் குழப்பம் வராமல் இருக்க ரிவர்ஸ் என்று பெயரிட்டுள்ளேன்.

படம்.4. ரிவர்ஸ் (அதாவது காப்பி செய்த லேயரை) டெக்ஸ்டை டிராக் செய்து கீழே இழுத்துள்ளேன்.
படம்.5.

இனி நமது விருப்பமே. பில்டருக்கு சென்று பிலர்---காசியன் பிலர் சென்று எபெக்ட் கொடுத்துள்ளேன்.
படம்.6. இதற்கே மீண்டும் ஒரு மாற்றம் செய்ய..

பில்டர்—டிஸ்டோர்ட்-ரிப்பில்

மாற்றம் செய்ய நீரில் அலைத்தோற்றத்தில் மாறும்.


படம்.7.

அலை தோற்றத்தின் ஊடே படம் தோன்றுகிறது.

படம்.8. இதைப்போலவே படத்திற்கும் இத்தோற்றம் கொடுக்கலாம்.

Edit----Transform---Filp Horizontal

இதில் படம் தலைகீழாக மாறாமல் கிடைமட்டமாக மாறுகிறது. அதாவது நம்மை நிலைக்கண்ணாடியில் பார்க்கும் தோற்றம் போல தோன்றும்.


நாம் நினைவுக்கு வைக்க வேண்டியது மாற்றம் செய்ய வேண்டிய லேயரை காப்பி செய்த லேயரில்தான் விளைவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

பிறகு படத்தில் எந்த பகுதியை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமோ அப்பகுதியை செலக்சென் கருவிக்கொண்டு தேர்வு செய்திருக்க வேண்டும்.

படம்.9. இந்த விளைவை காட்டுகிறது.

கூடுதலாக..

Filter---Distort---Glass விளைவை கொடுத்துள்ளேன்.

விளைவு தோற்றத்தின் அடிப்படை இதுதான்.. காப்பி லேயருக்கு பல விளைவுகள் கொடுத்து பாருங்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.

480 Response to பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.

«Oldest   ‹Older   401 – 480 of 480   Newer›   Newest»
Anonymous
January 23, 2013 at 4:53 PM

tramadol 50 mg generic tramadol medication - order tramadol online safely

Anonymous
January 23, 2013 at 5:56 PM

buy tramadol tramadol dosage comparison - buy tramadol online with mastercard

Anonymous
January 23, 2013 at 11:25 PM

tramadol 50mg legal buy tramadol online usa - buy tramadol online usa cheap

Anonymous
January 23, 2013 at 11:53 PM

buy tramadol buy tramadol online prescription - buy tramadol dogs

Anonymous
January 23, 2013 at 11:57 PM

buy tramadol cod next day delivery is buying tramadol online illegal - tramadol online pharmacy usa

Anonymous
January 24, 2013 at 12:15 AM

cheap tramadol tramadol online prescription - tramadol 1 hcl 50mg

Anonymous
January 24, 2013 at 2:19 AM

tramadol online tramadol for dogs vs rimadyl - tramadol 50mg buzz

Anonymous
January 24, 2013 at 4:31 AM

tramadol 50mg buy tramadol for dogs online - tramadol iv

Anonymous
January 24, 2013 at 5:45 AM

buy tramadol tramadol dosage in canines - buy tramadol online with mastercard

Anonymous
January 24, 2013 at 11:50 AM

buy tramadol buy tramadol online cod no prescription - ultram online forum

Anonymous
January 24, 2013 at 5:04 PM

tramadol 50 mg buy tramadol online usa - tramadol hcl vs.tylenol 3

Anonymous
January 24, 2013 at 5:56 PM

buy tramadol tramadol 50 mg experience - order tramadol online with mastercard

Anonymous
January 24, 2013 at 11:45 PM

buy tramadol buy tramadol pharmacy - order tramadol cod saturday delivery

Anonymous
January 25, 2013 at 6:08 AM

buy tramadol tramadol hcl shelf life - tramadol order online tramadol 50mg

Anonymous
January 25, 2013 at 8:55 AM

buy tramadol online tramadol 50mg tablets high - tramadol 700 mg

Anonymous
January 26, 2013 at 12:56 AM

buy tramadol 150 mg tramadol high - order tramadol europe

Anonymous
January 26, 2013 at 8:31 AM

buy nolvadex order nolvadex usa - how to buy nolvadex online

Anonymous
January 27, 2013 at 3:11 AM

nolvadex without prescription nolvadex bodybuilding forum - nolvadex 6 oxo pct

Anonymous
January 27, 2013 at 8:36 PM

buy nolvadex generic nolvadex tamoxifen - nolvadex reverse gyno

Anonymous
January 28, 2013 at 12:07 AM

cialis online best place order cialis online - cialis online no prescription

Anonymous
January 28, 2013 at 8:20 AM

buy nolvadex tamoxifen for men - nolvadex dosage test

Anonymous
January 28, 2013 at 1:54 PM

buy nolvadex best place buy nolvadex clomid - buy generic nolvadex online

Anonymous
January 29, 2013 at 2:30 AM

buy nolvadex nolvadex dosage side effects - tamoxifen online pharmacy

Anonymous
January 29, 2013 at 3:32 AM

cialis online canada viagra cialis price comparison - cialis online vancouver

Anonymous
January 29, 2013 at 8:00 AM

nolvadex 20mg tamoxifen therapy icd-9 code - buy nolvadex online no prescription

Anonymous
January 29, 2013 at 8:35 PM

buy nolvadex online canada nolvadex cycle - nolvadex cvs

Anonymous
January 30, 2013 at 2:44 AM

buy tamoxifen online nolvadex for sale in australia - tamoxifen uses

Anonymous
January 30, 2013 at 10:10 AM

buy tramadol online tramadol used no prescription - tramadol online 99

Anonymous
January 30, 2013 at 1:22 PM

nolvadex medication tamoxifen 10mg vs 20mg - how to order nolvadex

Anonymous
January 30, 2013 at 10:49 PM

discount cialis cialis testosterone - buy cheap cialis today

Anonymous
February 1, 2013 at 3:26 AM

cialis online order cialis online us - buy cialis online cheap

Anonymous
February 1, 2013 at 7:31 PM

buy nolvadex buy tamoxifen citrate online - comprar nolvadex online

Anonymous
February 1, 2013 at 9:56 PM

soma without prescription drug classification of soma - buy soma online with paypal

Anonymous
February 1, 2013 at 11:14 PM

tramadol 50 mg tramadol ingredients codeine - tramadol hcl zydol 50mg

Anonymous
February 1, 2013 at 11:48 PM

cheap cialis can you buy cialis over the counter - cialis for bph

Anonymous
February 2, 2013 at 3:42 AM

order soma soma muscle relaxer over counter - soma promotion code

Anonymous
February 2, 2013 at 5:10 AM

buy cialis online buy original cialis online - buy cialis online paypal

Anonymous
February 2, 2013 at 9:46 AM

buy soma soma muscle relaxer duration - the muscle relaxer soma

Anonymous
February 2, 2013 at 12:11 PM

buy tramadol online no prescription high with tramadol - tramadol 50 mg snort

Anonymous
February 2, 2013 at 10:00 PM

buy soma generic long term effects drug soma - buy somatropin injection online

Anonymous
February 2, 2013 at 10:05 PM

buy cialis online cialis online apotheke holland - cialis 75 oral liquid

Anonymous
February 3, 2013 at 3:44 AM

buy cialis online cheap cialis daily - cialis 5mg best price

Anonymous
February 3, 2013 at 6:16 AM

buy tramadol online buy tramadol online no prescription usa - tramadol hcl 200mg

Anonymous
February 3, 2013 at 10:36 AM

order soma online soma kerala palace - soma other drug interactions

Anonymous
February 3, 2013 at 3:14 PM

buy cialis online cialis libido - buy cialis at boots

Anonymous
February 3, 2013 at 4:35 PM

buy soma buy soma bras - soma muscle relaxer online

Anonymous
February 3, 2013 at 9:23 PM

buy tramadol online tramadol 50 mg ingredients - tramadol 50mg how many to get high

Anonymous
February 4, 2013 at 3:15 AM

buy tramadol cod tramadol ultram recovery - tramadol for dogs 50mg dosage

Anonymous
February 4, 2013 at 5:32 AM

buy soma street value of soma 350 mg - online somali translator

Anonymous
February 4, 2013 at 8:22 AM

buy cialis online get cialis online - cialis rxlist

Anonymous
February 4, 2013 at 1:51 PM

buy cialis online cheap cialis soft tabs - cialis 5mg side effects

Anonymous
February 4, 2013 at 2:51 PM

buy tramadol online buy tramadol hcl online - where can i buy real tramadol

Anonymous
February 4, 2013 at 7:04 PM

buy cialis online cialis 5 mg online kaufen - cialis commercial 2012

Anonymous
February 4, 2013 at 11:00 PM

carisoprodol soma ver argento soma online - soma youtube

Anonymous
February 5, 2013 at 12:44 AM

buy cialis online generic cialis forums - generic cialis doesn't work

Anonymous
February 5, 2013 at 6:48 AM

cheapest cialis cialis online mastercard - cheap cialis online us

Anonymous
February 5, 2013 at 7:22 AM

buy tramadol online buy tramadol online without rx - tramadol online no rx

Anonymous
February 5, 2013 at 5:57 PM

cialis pills cipla cialis reviews - cialis мнения

Anonymous
February 5, 2013 at 11:25 PM

cialis online usa cialis online ireland - generic cialis for sale

Anonymous
February 6, 2013 at 1:45 AM

soma muscle soma online no prescription-overnight delivery - soma edo espn

Anonymous
February 6, 2013 at 10:51 AM

buy cialis online price of cialis vs viagra - cialis daily kaufen

Anonymous
February 6, 2013 at 11:10 AM

buy soma somafm groove salad - soma online reviews

Anonymous
February 6, 2013 at 4:54 PM

cheap soma soma drug in book - soma opiate

Anonymous
February 6, 2013 at 10:41 PM

soma drug buy soma az - drug soma side effects

Anonymous
February 7, 2013 at 1:40 AM

soma muscle soma online game - soma muscle relaxer 2410

Anonymous
February 7, 2013 at 4:54 AM

buy generic soma yo tengo soma san diego - soma online coupons

Anonymous
February 7, 2013 at 7:45 AM

soma online soma prescription drug abuse - soma apartments bellevue

Anonymous
February 7, 2013 at 10:52 AM

soma pharmacy order soma arizona - buy soma with a mastercard

Anonymous
February 7, 2013 at 4:39 PM

buy soma tickets for soma san diego - generic soma no prescription

Anonymous
February 7, 2013 at 10:38 PM

buy soma soma scheduled drug new york - does soma test drug test

Anonymous
February 8, 2013 at 4:48 AM

buy soma generic where to order soma - soma hair drug test

Anonymous
February 8, 2013 at 10:52 AM

buy soma buy soma online yahoo answers - buy soma next day delivery

Anonymous
February 8, 2013 at 10:15 PM

buy soma soma san diego two door cinema club - generic soma dan

Anonymous
February 9, 2013 at 4:27 AM

buy soma soma 350 mg pills - soma online without rx

Anonymous
February 9, 2013 at 10:42 AM

buy soma soma muscle relaxer while pregnant - soma 466

Anonymous
February 9, 2013 at 4:52 PM

soma cost soma perfect drug - buy soma drink

Anonymous
February 10, 2013 at 4:50 AM

buy somas soma to buy online - order soma texas

Anonymous
February 10, 2013 at 11:12 PM

buy soma online buy soma online in florida - cheap hotels soma

Anonymous
February 13, 2013 at 9:34 PM

order tramadol tramadol hcl 50 mg strength - buy tramadol 100mg

Anonymous
February 14, 2013 at 4:02 PM

tramadol 50 order tramadol online to florida - tramadol withdrawal with vicodin

«Oldest ‹Older   401 – 480 of 480   Newer› Newest»

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...