பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.கண்ணாடிப் போன்ற தோற்றம், நிழல் தோற்றம் போன்ற படங்களை உருவாக்கப் பார்ப்போம்.

படம்.1. வருக என தட்டச்சு செய்து ஒரு கோப்பை போட்டோசாப்பில் திறந்துள்ளேன்.

படம்.2. டெக்ஸ்ட் என்ற லேயரை காப்பி செய்ய வேண்டும். அதற்கு லேயர் விண்டோவில் உள்ள கீழே மடிந்த தாள் போன்ற ஐக்காணின் மீது இழுத்து போடுங்கள்.

பிறகு டெக்ஸ்ட் காப்பி லேயர் உருவாகிவிட்டது. இதற்கு நாம் தலை கீழ் தோற்றாம் கொடுக்க...

Edit----Transform---Filp Vertical

தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

படம்.3.

காப்பி செய்த லேயர் பழைய லேயரின் மீது தலைகீழ் தோற்றம் உருவாகியுள்ளது. நான் குழப்பம் வராமல் இருக்க ரிவர்ஸ் என்று பெயரிட்டுள்ளேன்.

படம்.4. ரிவர்ஸ் (அதாவது காப்பி செய்த லேயரை) டெக்ஸ்டை டிராக் செய்து கீழே இழுத்துள்ளேன்.
படம்.5.

இனி நமது விருப்பமே. பில்டருக்கு சென்று பிலர்---காசியன் பிலர் சென்று எபெக்ட் கொடுத்துள்ளேன்.
படம்.6. இதற்கே மீண்டும் ஒரு மாற்றம் செய்ய..

பில்டர்—டிஸ்டோர்ட்-ரிப்பில்

மாற்றம் செய்ய நீரில் அலைத்தோற்றத்தில் மாறும்.


படம்.7.

அலை தோற்றத்தின் ஊடே படம் தோன்றுகிறது.

படம்.8. இதைப்போலவே படத்திற்கும் இத்தோற்றம் கொடுக்கலாம்.

Edit----Transform---Filp Horizontal

இதில் படம் தலைகீழாக மாறாமல் கிடைமட்டமாக மாறுகிறது. அதாவது நம்மை நிலைக்கண்ணாடியில் பார்க்கும் தோற்றம் போல தோன்றும்.


நாம் நினைவுக்கு வைக்க வேண்டியது மாற்றம் செய்ய வேண்டிய லேயரை காப்பி செய்த லேயரில்தான் விளைவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

பிறகு படத்தில் எந்த பகுதியை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமோ அப்பகுதியை செலக்சென் கருவிக்கொண்டு தேர்வு செய்திருக்க வேண்டும்.

படம்.9. இந்த விளைவை காட்டுகிறது.

கூடுதலாக..

Filter---Distort---Glass விளைவை கொடுத்துள்ளேன்.

விளைவு தோற்றத்தின் அடிப்படை இதுதான்.. காப்பி லேயருக்கு பல விளைவுகள் கொடுத்து பாருங்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.

480 Response to பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.

«Oldest   ‹Older   201 – 400 of 480   Newer›   Newest»
Anonymous
January 5, 2013 at 5:35 AM

buy tramadol 180 get tramadol online no prescription - buy tramadol faq

Anonymous
January 5, 2013 at 6:49 AM

buy cheap ambien ambien side effects blogs - ambien cr 7 night invite

Anonymous
January 5, 2013 at 9:05 AM

cheap zolpidem much does generic ambien cost without insurance - how long ambien withdrawal last

Anonymous
January 5, 2013 at 11:38 AM

buy tramadol online tramadol high side effects - tramadol overdose stories

Anonymous
January 5, 2013 at 12:23 PM

buy tramadol online where to buy tramadol online - buy tramadol online prescription

Anonymous
January 5, 2013 at 2:18 PM

tramadol 100mg tramadol online cheap - buy tramadol uk cheap

Anonymous
January 5, 2013 at 3:19 PM

generic ambien buy ambien online no prescription needed - ambien 40 mg dosage

Anonymous
January 5, 2013 at 6:00 PM

order tramadol online buy tramadol cod overnight - tramadol hcl info

Anonymous
January 5, 2013 at 9:36 PM

buy percocet online no prescription long term side effects percocet 10 325 - buy percocet online cheap

Anonymous
January 5, 2013 at 10:21 PM

soma online soma 350 mg get you high - soma no prescription arizona

Anonymous
January 6, 2013 at 12:43 AM

buy tramadol tramadol 50 mg for dogs - tramadol hcl user reviews

Anonymous
January 6, 2013 at 1:46 AM

buy zolpidem online buy ambien online overnight delivery - what is ambien withdrawal

Anonymous
January 6, 2013 at 2:08 AM

buy tramadol cheap buy tramadol online legit - que es tramadol 50mg

Anonymous
January 6, 2013 at 4:00 AM

generic ambien generic of ambien cr - ambien cr sales

Anonymous
January 6, 2013 at 6:39 AM

tramadol generic tramadol hcl ep - will 50mg tramadol do you

Anonymous
January 6, 2013 at 6:48 AM

buy tramadol buy tramadol in usa no prescription - buytramadol-online

Anonymous
January 6, 2013 at 8:43 AM

tramadol online buy tramadol in arkansas - tramadol gabapentin

Anonymous
January 6, 2013 at 10:31 AM

discount soma buy omnitrope somatropin - soma bra sale

Anonymous
January 6, 2013 at 11:38 AM

buy percocet online percocet withdrawal pain - percocet withdrawal tips

Anonymous
January 6, 2013 at 1:22 PM

tramadol 50mg legal buy tramadol online canada - tramadol online sale

Anonymous
January 6, 2013 at 4:54 PM

order soma soma san diego layout - buy soma online usa

Anonymous
January 6, 2013 at 7:03 PM

buy tramadol online buy tramadol online us pharmacy - can i buy tramadol in usa

Anonymous
January 6, 2013 at 8:25 PM

buy ambien online legally buy ambien online prescription - zolpidem side effects anxiety

Anonymous
January 7, 2013 at 12:53 AM

buy tramadol online buy tramadol no rx - tramadol high side effects

Anonymous
January 7, 2013 at 3:04 AM

buy tramadol rx buy tramadol overnight shipping - tramadol qatar

Anonymous
January 7, 2013 at 5:37 AM

buy soma online soma muscle relaxer wikipedia - soma 700 mg dose

Anonymous
January 7, 2013 at 9:14 AM

discount ambien how much is 10mg of ambien - drug interactions ambien sudafed

Anonymous
January 7, 2013 at 2:20 PM

order tramadol online overnight tramadol dosage amounts - tramadol online bluebook

Anonymous
January 7, 2013 at 3:18 PM

buy generic tramadol no prescription buy tramadol with paypal - 2 50mg tramadol

Anonymous
January 7, 2013 at 3:41 PM

generic ambien buy ambien side effects heartburn - ambien side effects weakness

Anonymous
January 7, 2013 at 5:14 PM

buy tramadol 50mg tramadol 50mg webmd - tramadol 50mg medication

Anonymous
January 7, 2013 at 8:17 PM

buy soma online buy soma puzzle - soma beverly

Anonymous
January 8, 2013 at 2:58 AM

soma pain soma san diego 2011 - muscle relaxer stronger than soma

Anonymous
January 8, 2013 at 3:24 AM

buy tramadol online order tramadol usa - tramadol hcl 50 mg para que sirve

Anonymous
January 8, 2013 at 4:05 AM

ambien without prescriptions generic ambien 5 mg - ambien cr in pregnancy

Anonymous
January 8, 2013 at 7:06 AM

buy soma online no prescription soma promo code - soma health club

Anonymous
January 8, 2013 at 7:06 AM

tramadol online pharmacy soma tramadol high - buy tramadol online

Anonymous
January 8, 2013 at 9:44 AM

buy tramadol online no prescription cod buy tramadol cod delivery - tramadol 800mg

Anonymous
January 8, 2013 at 3:47 PM

soma drug soma drug group - buy cheap soma no prescription

Anonymous
January 8, 2013 at 10:46 PM

buy tramadol free shipping buy tramadol cheap - tramadol dosage drops

Anonymous
January 9, 2013 at 4:20 AM

buy cheap soma buy somatropin usa - soma san diego line up

Anonymous
January 9, 2013 at 4:55 AM

purchase tramadol tramadol hcl xr - tramadol 50mg effects

Anonymous
January 9, 2013 at 5:21 AM

buy tramadol tramadol 50 mg sleep - tramadol seizure risk

Anonymous
January 9, 2013 at 10:17 AM

soma 350 mg company makes soma muscle relaxer - soma san diego club

Anonymous
January 9, 2013 at 10:43 AM

buy soma generic soma erowid - side effects generic soma

Anonymous
January 9, 2013 at 4:46 PM

buy soma online buy serostim somatropin - discount soma online

Anonymous
January 9, 2013 at 6:19 PM

tramadol tramadol hcl opioid - tramadol tablets

Anonymous
January 9, 2013 at 6:57 PM

tramadol 50mg where to buy tramadol online safely - tramadol for humans

Anonymous
January 9, 2013 at 10:35 PM

soma generic soma muscle relaxant drug testing - soma for sale no prescription

Anonymous
January 10, 2013 at 4:57 AM

order carisoprodol soma line no prescription - generic soma online

Anonymous
January 10, 2013 at 9:38 AM

tramadol online no prescription buy tramadol online checking account - tramadol online without rx

Anonymous
January 10, 2013 at 1:47 PM

buy tramadol for dogs tramadol drug interactions - buy tramadol hydrochloride uk

Anonymous
January 10, 2013 at 5:13 PM

soma online soma 750 mg - images of generic soma

Anonymous
January 10, 2013 at 5:49 PM

soma without prescription soma pain killer muscle relaxer - buy soma hair care products

Anonymous
January 10, 2013 at 11:22 PM

discount soma tramadol soma online - soma muscle relaxer generic

Anonymous
January 10, 2013 at 11:58 PM

buy soma soma 350 mg for sale - cheap soma parking

Anonymous
January 11, 2013 at 2:46 AM

tramadol online tramadol 50mg caps - tramadol y paracetamol

Anonymous
January 11, 2013 at 7:58 AM

buy tramadol no rx order tramadol 50mg - buy tramadol online mastercard overnight

Anonymous
January 11, 2013 at 10:21 AM

buy sildenafil how to buy viagra online canada - recreational viagra for women

Anonymous
January 11, 2013 at 10:24 AM

buy viagra cialis online where i can buy viagra in delhi - buy viagra online pharmacy

Anonymous
January 11, 2013 at 11:36 AM

buy carisoprodol soma xpress 650b x 38 - soma drug half life

Anonymous
January 11, 2013 at 11:56 AM

purchase soma map of soma san diego - online soma watson

Anonymous
January 11, 2013 at 10:49 PM

where to buy tramadol online tramadol hcl weight loss - order tramadol pets

Anonymous
January 11, 2013 at 11:10 PM

generic viagra canada viagra for women after menopause - does viagra work on girls

Anonymous
January 12, 2013 at 12:09 AM

buy cheap soma soma online buy - what is soma medication for

Anonymous
January 12, 2013 at 5:40 AM

buy viagra 50mg cheap brand name viagra online - buy viagra via paypal

Anonymous
January 12, 2013 at 5:49 AM

buy viagra without rx is the viagra you buy online real - viagra 99.00

Anonymous
January 12, 2013 at 6:01 AM

buy soma online buy soma louisiana - soma nerve

Anonymous
January 12, 2013 at 6:24 AM

buy soma 350mg soma muscle relaxer 2410 - comquest discount soma

Anonymous
January 12, 2013 at 1:06 PM

buy tramadol buy tramadol 100 - buy prescription ultram

Anonymous
January 12, 2013 at 3:34 PM

how to buy viagra online generic viagra online from canada - generic viagra efficacy

Anonymous
January 12, 2013 at 6:23 PM

buy soma type medication soma - jugar cubo soma online

Anonymous
January 12, 2013 at 6:34 PM

viagra online purchase viagra delhi - buy viagra online cheap uk

Anonymous
January 13, 2013 at 12:28 AM

soma pain soma yoga - order soma online usa

Anonymous
January 13, 2013 at 4:00 AM

best buy tramadol tramadol online fedex - can get tramadol online

Anonymous
January 13, 2013 at 4:43 AM

buy viagra viagra online reputable - viagra online safe

Anonymous
January 13, 2013 at 7:45 AM

buy viagra in chicago viagra online cheap canada - viagra buy cheap

Anonymous
January 13, 2013 at 8:41 AM

how to order viagra online viagra canadian pharmacy online - buy viagra on online

Anonymous
January 13, 2013 at 11:00 AM

buy viagra online order viagra from uk - buy real viagra online canada

Anonymous
January 13, 2013 at 12:36 PM

buy soma online buy soma online credit card - order watson soma online

Anonymous
January 13, 2013 at 2:45 PM

buy viagra in chicago viagra online pharmacy canada - buy viagra qatar

Anonymous
January 13, 2013 at 4:25 PM

can you buy viagra online generic viagra cialis - viagra buy singapore

Anonymous
January 13, 2013 at 8:02 PM

order tramadol no prescription tramadol extended release 200 mg - order+tramadol+online+in+florida

Anonymous
January 14, 2013 at 12:01 AM

buy viagra cheap viagra dosage altitude sickness - buy viagra online germany

Anonymous
January 14, 2013 at 1:13 AM

order viagra online usa buy viagra online from canada - viagra online uk no prescription

Anonymous
January 14, 2013 at 4:57 AM

cialis online buy cialis online with mastercard - generic cialis will available

Anonymous
January 14, 2013 at 6:53 AM

buy soma generic soma with v - soma for sale cheap

Anonymous
January 14, 2013 at 9:01 AM

viagra price buy generic viagra toronto - viagra online free shipping

Anonymous
January 14, 2013 at 11:04 AM

tadalafil 20mg buy generic cialis online usa - cialis daily vs viagra

Anonymous
January 14, 2013 at 1:15 PM

viagra 50mg generic viagra online overnight - where can i purchase viagra cheap

Anonymous
January 14, 2013 at 4:05 PM

buy generic tramadol no prescription buy tramadol online with echeck - tramadol online us

Anonymous
January 14, 2013 at 5:22 PM

buy cialis 20mg cialis online legal - cialis online lloyds

Anonymous
January 14, 2013 at 7:58 PM

buy viagra ebay viagra 150 mg - viagra and blood pressure

Anonymous
January 14, 2013 at 9:24 PM

online soma what do soma pills look like - soma overdose

Anonymous
January 14, 2013 at 9:28 PM

viagra online viagra online reviews - buy viagra nyc

Anonymous
January 14, 2013 at 11:42 PM

buy tadalafil buy cialis 20mg australia - cialis online singapore

Anonymous
January 15, 2013 at 3:50 AM

viagra online viagra dosage vs cialis dosage - purchase generic viagra mastercard

Anonymous
January 15, 2013 at 4:58 AM

buy tramadol online tramadol dosage in the elderly - buy tramadol online from usa

Anonymous
January 15, 2013 at 8:22 AM

order sildenafil viagra buy no prescription - purchase viagra mexico

Anonymous
January 15, 2013 at 10:53 AM

cheapest viagra korean generic viagra - viagra online in usa

Anonymous
January 15, 2013 at 2:34 PM

order viagra cheap buy viagra no prescription uk - buy viagra on online

Anonymous
January 15, 2013 at 4:32 PM

soma sale want buy somatropin - buy 120 soma online

Anonymous
January 15, 2013 at 4:44 PM

viagra online order cheapest viagra - viagra buy new zealand

Anonymous
January 15, 2013 at 5:54 PM

cialis drug cialis 0.5 - buy cialis online uk

Anonymous
January 15, 2013 at 8:20 PM

buy tramadol with cod what does tramadol withdrawal feel like - tramadol (ultram) must be used with caution in persons with

Anonymous
January 15, 2013 at 11:38 PM

buy tramadol online can i buy tramadol online - high from tramadol hcl

Anonymous
January 16, 2013 at 2:26 AM

buy viagra do buy viagra online - cheap viagra india

Anonymous
January 16, 2013 at 3:07 AM

viagra online no prescriptions purchase viagra in malaysia - purchase generic viagra canada

Anonymous
January 16, 2013 at 6:47 AM

buy soma online no prescription soma intimates online store - soma drug pill

Anonymous
January 16, 2013 at 9:07 AM

buy viagra online order generic viagra canada - does viagra work automatically

Anonymous
January 16, 2013 at 10:50 AM

buy generic viagra online overnight order viagra in uk - buy viagra 100mg uk

Anonymous
January 16, 2013 at 11:11 AM

cialis 10mg buy liquid cialis online - kwikmed cialis daily

Anonymous
January 16, 2013 at 12:31 PM

buy soma buy soma magazine - soma drug literature

Anonymous
January 16, 2013 at 2:07 PM

tramadol online tramadol 50mg online - legal buy tramadol online united states

Anonymous
January 16, 2013 at 2:37 PM

buy viagra online order viagra from canada online - can i really buy viagra online

Anonymous
January 16, 2013 at 4:41 PM

buy tramadol order tramadol cash delivery - tramadol hcl 50mg generic

Anonymous
January 16, 2013 at 7:31 PM

buy viagra online vipps certified online pharmacy viagra - buy viagra next day delivery uk

Anonymous
January 16, 2013 at 8:04 PM

order viagra cheap viagra 4 hours - buy viagra online genuine

Anonymous
January 17, 2013 at 1:03 AM

cheap viagra next day delivery generic for viagra 100mg - buy generic viagra online mastercard

Anonymous
January 17, 2013 at 1:05 AM

somas online soma vs flexeril muscle - generic for soma muscle relaxer

Anonymous
January 17, 2013 at 1:38 AM

buy viagra online legally buy viagra korea - viagra online be

Anonymous
January 17, 2013 at 2:37 AM

buy generic viagra cheap viagra no prescription usa - order viagra online cheap

Anonymous
January 17, 2013 at 2:52 AM

purchase cialis reviews on cialis 20 mg - price difference between cialis and viagra

Anonymous
January 17, 2013 at 6:13 AM

tramadol online tramadol is generic for what drug - can you buy tramadol dominican republic

Anonymous
January 17, 2013 at 8:07 AM

cialis online cialis for daily use - buy viagra or cialis online

Anonymous
January 17, 2013 at 8:48 AM

buy tramadol online 5 htp help tramadol withdrawal - tramadol withdrawal effects

Anonymous
January 17, 2013 at 11:32 AM

buy viagra online generic viagra does - viagra for women commercial

Anonymous
January 17, 2013 at 12:53 PM

buy viagra 100mg buy viagra online yahoo answers - buy viagra online london

Anonymous
January 17, 2013 at 1:26 PM

buy cialis daily is cialis daily covered by insurance - cialis online test

Anonymous
January 17, 2013 at 5:01 PM

viagra online no prescriptions viagra online pharmacy us - buy viagra online in canada

Anonymous
January 17, 2013 at 6:35 PM

buy cialis online with paypal cialis 20 mg - buy cialis with paypal

Anonymous
January 17, 2013 at 10:23 PM

tramadol online buy tramadol online fedex delivery - buy tramadol hong kong

Anonymous
January 17, 2013 at 11:42 PM

cialis online cialis daily blog - buy cialis online no rx

Anonymous
January 18, 2013 at 2:15 AM

can you buy tramadol online legally tramadol hcl 10 mg - ways get high tramadol

Anonymous
January 18, 2013 at 5:38 AM

viagra no prescription overnight delivery buy viagra russia - canada drugs online viagra

Anonymous
January 18, 2013 at 8:59 AM

tramadol online tramadol high off - safe place order tramadol online

Anonymous
January 18, 2013 at 9:32 AM

order viagra with mastercard buy viagra cialis canada - buy viagra san francisco

Anonymous
January 18, 2013 at 10:16 AM

cialis online cialis online buy - buy cialis uk no prescription

Anonymous
January 18, 2013 at 11:34 AM

buy tramadol online tramadol dosage maximum dose - ultram side effects withdrawal

Anonymous
January 18, 2013 at 2:10 PM

tramadol online tramadol 100mg 50mg - generic-tramadol

Anonymous
January 18, 2013 at 3:00 PM

buy cialis professional online cialiscoupon.com - buy cialis tablets uk

Anonymous
January 18, 2013 at 7:23 PM

tramadol online tramadol 50 mg 100 caps - buy tramadol online from usa

Anonymous
January 18, 2013 at 8:12 PM

order tramadol online mastercard normal dosage tramadol humans - tramadol addiction methadone

Anonymous
January 18, 2013 at 9:52 PM

can you buy viagra at walmart legal buy viagra online australia - buy cheap pfizer viagra online

Anonymous
January 19, 2013 at 12:39 AM

buy cheap viagra online buy 10 viagra pills - viagra online prescription

Anonymous
January 19, 2013 at 2:19 AM

buy tramadol no prescription overnight tramadol dosage half life - buy tramadol online cod

Anonymous
January 19, 2013 at 5:37 AM

tramadol overnight shipping buy cheap tramadol online no prescription - tramadol 85 93

Anonymous
January 19, 2013 at 6:10 AM

buy cialis in usa buy cheap cialis canada - order cialis online canada

Anonymous
January 19, 2013 at 7:28 AM

tramadol online cod generic tramadol 50 mg - tramadol 50 mg and xanax

Anonymous
January 19, 2013 at 11:06 AM

buy tramadol online without a prescription buy tramadol online no prescription cheap - tramadol lethal dose

Anonymous
January 19, 2013 at 11:17 AM

buy tramadol online tramadol 50 mg addiction - tramadol for dogs with food

Anonymous
January 19, 2013 at 4:33 PM

buy tramadol hcl tramadol withdrawal 2010 - tramadol 50 mg with ibuprofen

Anonymous
January 19, 2013 at 4:33 PM

tramadol online tramadol for pets no prescription - tramadol hcl naproxen

Anonymous
January 19, 2013 at 5:22 PM

tramadol 50mg tramadol hcl vs norco - suboxone treatment tramadol addiction

Anonymous
January 19, 2013 at 5:42 PM

buy tramadol online buy tramadol with cod - tramadol hydrochloride 50 mg ingredients

Anonymous
January 19, 2013 at 6:33 PM

buy tramadol tramadol hcl paracetamol - tramadol online apotheke

Anonymous
January 19, 2013 at 9:24 PM

tramadol online tramadol overdose naloxone - buy tramadol online usa

Anonymous
January 19, 2013 at 10:35 PM

buy tramadol online buy tramadol 50mg net - buy tramadol hydrochloride

Anonymous
January 20, 2013 at 2:16 AM

buy tramadol online tramadol 50 mg once a day - tramadol generic fedex no prescription

Anonymous
January 20, 2013 at 2:25 AM

tramadol online tramadol overdose side effects - tramadol dosage 10 lb dog

Anonymous
January 20, 2013 at 3:25 AM

buy tramadol online legal buy tramadol online us - buy tramadol online cod overnight

Anonymous
January 20, 2013 at 5:37 AM

buy tramadol online tramadol 50mg good pain - dosage of tramadol for dogs

Anonymous
January 20, 2013 at 10:52 AM

buy tramadol tramadol qt prolongation - tramadol online legal

Anonymous
January 20, 2013 at 12:50 PM

tramadol online tramadol overdose limit - buy tramadol cheap no prescription

Anonymous
January 20, 2013 at 1:05 PM

buy tramadol online buy cheap tramadol online cod - tramadol 50 mg in dogs

Anonymous
January 20, 2013 at 1:28 PM

tramadol online overnight buy tramadol online cheap no prescription - tramadol hcl 50 mg vs oxycodone

Anonymous
January 20, 2013 at 9:34 PM

buy tramadol online tramadol 50mg much - tramadol to get high

Anonymous
January 21, 2013 at 3:00 AM

buy tramadol buy tramadol over counter - buy tramadol legally online

Anonymous
January 21, 2013 at 3:58 AM

buy tramadol online tramadol 100 mg street value - buy tramadol buy cod

Anonymous
January 21, 2013 at 4:28 AM

tramadol online buy tramadol hcl online - good place buy tramadol online

Anonymous
January 21, 2013 at 4:59 AM

buy tramadol overnight tramadol dosering - tramadol 93 58 high

Anonymous
January 21, 2013 at 6:10 AM

buy tramadol online tramadol hcl 200 - tramadol hcl 50 mg picture

Anonymous
January 21, 2013 at 2:09 PM

buy tramadol no prescription has bought tramadol online - buy tramadol online with visa

Anonymous
January 21, 2013 at 7:27 PM

tramadol 50 mg 50mg tramadol high dose - tramadol hcl 50 mg headaches

Anonymous
January 21, 2013 at 7:41 PM

tramadol online buy ultram cheap - order tramadol without

Anonymous
January 21, 2013 at 8:09 PM

tramadol online tramadol 50 mg online pharmacy - tramadol dosage dental pain

Anonymous
January 21, 2013 at 9:01 PM

buy tramadol online tramadol 50 mg price - buy tramadol online no prescription cod

Anonymous
January 21, 2013 at 9:05 PM

tramadol 50mg tramadol dosage overdose - can you buy tramadol over counter spain

Anonymous
January 22, 2013 at 12:40 AM

tramadol 50 mg tramadol 50 mg high - tramadol for dogs reviews

Anonymous
January 22, 2013 at 1:28 AM

tramadol online buy tramadol using mastercard - tramadol dosage extended release

Anonymous
January 22, 2013 at 2:01 AM

tramadol 50mg high dose of tramadol - tramadol for dogs versus humans

Anonymous
January 22, 2013 at 2:07 AM

buy tramadol cheap tramadol narcotic high - tramadol hcl 50 mg weight loss

Anonymous
January 22, 2013 at 6:19 AM

buy tramadol buy tramadol with cod - tramadol high erowid

Anonymous
January 22, 2013 at 7:03 AM

buy tramadol rx tramadol for dogs information - tramadol hcl online pharmacy

Anonymous
January 22, 2013 at 11:45 AM

order tramadol online without prescription tramadol 100mg buy online - tramadol withdrawal nhs

Anonymous
January 22, 2013 at 12:03 PM

tramadol 50 mg is tramadol hcl make you high - tramadol hcl 50 mg vs hydrocodone

Anonymous
January 22, 2013 at 1:43 PM

tramadol 50mg tramadol sandoz sr 100mg - buy tramadol ultram ultracet online

Anonymous
January 22, 2013 at 4:38 PM

buy tramadol medication tramadol overdose death - buy tramadol no prescription usa

Anonymous
January 22, 2013 at 4:55 PM

tramadol online order tramadol no prescription overnight - tramadol 50 mg vs oxycodone 30 mg

Anonymous
January 22, 2013 at 5:27 PM

buy tramadol online buy tramadol online no prescription usa - buy tramadol in usa

Anonymous
January 22, 2013 at 6:42 PM

buy tramadol online cod tramadol hcl 10 mg - tramadol 50 mg is used to treat

Anonymous
January 23, 2013 at 12:09 AM

buy cheap tramadol tramadol hcl 50 mg what is it for - tramadol yahoo answers

Anonymous
January 23, 2013 at 4:23 AM

buy generic tramadol online tramadol hcl 50 mg tablet - best buy tramadol

Anonymous
January 23, 2013 at 5:17 AM

buy tramadol online tramadol addiction treatment centers - can you buy tramadol in greece

Anonymous
January 23, 2013 at 5:37 AM

tramadol online no prescription usual dosage tramadol dogs - buy tramadol ship to florida

Anonymous
January 23, 2013 at 5:44 AM

tramadol 50mg how is tramadol addiction treated - tramadol addiction usa

Anonymous
January 23, 2013 at 8:46 AM

buy tramadol online tramadol 150 mg dose - tramadol addiction 30 pills a day

Anonymous
January 23, 2013 at 10:02 AM

tramadol online tramadol online no prescription cod - buy tramadol no prescription 100 mg

Anonymous
January 23, 2013 at 11:04 AM

tramadol 50mg where to buy tramadol online usa - tramadol addiction dogs

Anonymous
January 23, 2013 at 11:22 AM

tramadol 50 mg tramadol ultram alcohol - ultram er vs tramadol

«Oldest ‹Older   201 – 400 of 480   Newer› Newest»

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...