குழந்தையின் தடுப்பூசி நாளை நினைவூட்டும் வலைத்தளம்

பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை... எந்திர மயமான உலகம். இதில் நமது குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டு பாதுகாப்பது முக்கியமானப் பணி..

18 மாதம் முடிவதற்குள் 6 தவணை தடுப்பூசி மருந்துகள் போடப்பட வேண்டும்.

இத்தளத்தில் 18 மாதத்திற்குள் உள்ள குழந்தையின் பிறந்தத் தேதியினை பதிவு செய்தால் எந்தந்த நாளில் தடூப்பூசி போடவேண்டும் என்று காட்டுகிறது.

நமக்கு நினைவூட்ட செல் பேசி எண்ணையோ அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியையோ பதிவு செய்தால் காலத்தே நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.


வலைத்தளம் : வாக்சிடேட்உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் இத்தளத்தை நீங்கள் பரிந்துரைக்களாம்.

பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.கண்ணாடிப் போன்ற தோற்றம், நிழல் தோற்றம் போன்ற படங்களை உருவாக்கப் பார்ப்போம்.

படம்.1. வருக என தட்டச்சு செய்து ஒரு கோப்பை போட்டோசாப்பில் திறந்துள்ளேன்.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...